Algemene Voorwaarden

Algemene en Leveringsvoorwaarden Witgoed Outletstore

Gevestigd aan de:
Tuindorpstraat 20
7551 AV, te Hengelo,
KvK Enschede: onder nummer 51751429

Toepasselijke bepalingen

1 Nederlands recht is van toepassing

2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de ALV Witgoed Outletstore daarvan afwijkt.

3 De ALV Witgoed Outletstore zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Deze Algemene en Leveringsvoorwaarden Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Witgoed Outletstore, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Kwaliteit en garantie

5. Witgoed Outletstore garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. De garantietermijn bedraagt drie maanden. Als niet aan de verwachting wordt voldaan heeft de consument recht op reparatie dan wel vervanging of indien voorradig een leentoestel, mits de termijn van drie maanden garantie niet is verstreken. Witgoed Outletstore geeft geen geld terug. U dient in alle gevallen zelf voor het vervoer naar en van ons bedrijf te zorgen. Indien u het betreffende apparaat door ons of onze vervoerspartner wilt laten ophalen worden hiervoor kosten in rekening gebracht. U heeft immers garantie op de machine, niet op het vervoer.

6. Bij producten met fabrieksgarantie kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Witgoed Outletstore kan desgevraagd/desgewenst als bemiddelaar optreden, bijvoorbeeld door het product namens en voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

7. Een bij Witgoed Outletstore gekocht krachtstroomapparaat dient door een erkende monteur te worden aangesloten. Indien u beroep doet op garantie, dient u als bewijs een factuur (o.i.d.) van de gemaakte installatiekosten te kunnen tonen.

8 Producten die zonder garantie worden aangeschaft kunnen in Witgoed Outletstore volledig getest worden.

9 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig

gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, op eigen initiatief proberen het product te repareren, of het een

gevolg is van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat

Witgoed Outletstore in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

10. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar

Witgoed Outletstore geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

11. De door de klant geleden schade die het gevolg is van het tekortschieten van Witgoed Outletstore wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de aankoop. Het recht op vergoeding van schade vervalt indien

daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48

uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van de schade.

12. Witgoed Outletstore hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Eigendomsvoorbehoud

13 Witgoed Outletstore blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft betaald, met inbegrip van hetgeen hij door het tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling

14. Betaling geschiedt direct en contant bij aflevering. Onder contante betaling wordt ook verstaan het direct bijschrijven van het bedrag op een door Witgoed Outletstore aan te geven bankrekeningnummer. Producten die via de website worden besteld dienen vooraf te worden betaald via iDeal.

Leveringstermijnen

15. Levering/reparatie van een product aan het adres van de klant geschiedt uitsluitend tussen 09.00 uur ’s morgens en 18.00 uur ’s avonds.

15A Witgoed Outletstore levert alleen binnen Twente

16. Na levering gaat het risico van de zaak over op de klant/consument.

17 De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

18. Indien de klant/consument op de plaats van de levering het product weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering

bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de klant/consument, nadat Witgoed Outletstore

de klant hiervan op de hoogte heeft gesteld. Tevens zullen de bezorgkosten en brandstofkosten (opnieuw) in rekening worden gebracht.

19. Onder nalatigheid met het verstrekken van instructies wordt in ieder geval verstaan het niet op orde hebben

van de stroomvoorziening. Indien aan het product schade wordt toegebracht door het niet op orde hebben van

de stroomvoorziening komt dit voor rekening en risico van de klant/consument.

20. Indien de klant het product ophaalt op locatie, dient het product te allen tijde rechtop vervoerd te worden.

21. Indien de klant/consument het product anders dan rechtopstaand vervoert en/of zelf aansluit gebeurt dit voor rekening en risico van de klant/consument.

22. Levering geschiedt tot op de begane grond, tenzij er een lift aanwezig is of anders overeengekomen. (zie overige bepalingen)

Niet afgehaalde producten

23. Indien na drie schriftelijke mededelingen -waarvan de laatste bij aangetekend schrijven- van Witgoed

Outletstore aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een

periode van twee weken heeft nagelaten het product af te halen of in ontvangst te nemen, is Witgoed

Outletstore bevoegd om het product aan anderen te verkopen.

Incasso

24. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en Witgoed Outletstore tot invordering besluit van het

aan hem verschuldigde bedrag, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

Overmacht

25. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet voldoen van leveranciers van Witgoed Outletstore aan hun

verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of

handelsverboden.

26. Witgoed Outletstore zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het

gevolg is van omstandigheden die aan Witgoed Outletstore kunnen worden toegerekend.

Prijzen en Tarieven.

27. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,

tenzij anders aangegeven.

28. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en

administratiekosten, tenzij anders (schriftelijk) aangegeven.

29. Van alle bijkomende kosten zal Witgoed Outletstore tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de

klant/consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de

klant/consument kunnen worden berekend.

30. Aanbetalingen worden niet terugbetaald.

Overige bepalingen

Voor zover van toepassing dienen machines die ter reparatie worden aangeboden of door inruil/inkoop worden verkregen schoongemaakt te zijn, vrij van restwater, ontkoppeld en klaar te staan voor vervoer. Wij bezorgen tot aan de voordeur mits er een lift aanwezig is. Al het vervoer binnenshuis in het huis van de klant is op risico van de klant.

Op verzoek van de klant kan een machine naar een eerste etage of hoger worden gebracht of naar de begane grond, ook als er geen lift aanwezig is. Voor deze service wordt per machine tien euro per verdieping in rekening gebracht. Betreffend verzoek dient bij aankoop/inruil/verkoop van de machine te worden gedaan. De route door het pand dient obstakelvrij te zijn. Aangezien Witgoed Outletstore slechts een medewerker inzet, is de aanwezigheid van een til-hulp een vereiste.

Amerikaanse koelkasten worden uitsluitend tot de begane grond gebracht en vanaf de begane grond meegenomen, op voorwaarde dat de route door het pand dit toelaat. Er worden geen deuren van een Amerikaanse koelkast gedemonteerd of anderszins werkzaamheden verricht die het vervoeren van een Amerikaanse koelkast wel mogelijk maken.

Witgoed Outletstore bouwt geen vaatwassers en koelkasten in of uit, tenzij hierover bij aankoop anders en tegen een meerprijs is overeengekomen.

Wanneer met afziet van de aankoop van een product waarbij door Witgoed Outletstore kosten zijn gemaakt worden deze kosten verhaald op de klant. Een eventuele aanbetaling wordt nooit aan de klant terugbetaald.

 

Tarieven bezorgen Witgoed Outletstore

Bezorgen in Hengelo: 20 euro.

Bij het zelf ophalen van witgoed 25 % korting

Buiten Hengelo bezorgen tot twintig kilometer: 30 euro